Akvapark Egyesület

Kiemelt partnerek

Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI)

http://www.haki.hu

Az Akvapark Egyesület a HAKI-nak köszönheti létét, hiszen az egyesület létrehozását a HAKI kezdeményezte a rendszerváltozást követően, amikor az intézet jelentős szerkezetátalakítást határozott el. A drasztikusan lecsökkent intézettámogatás, illetve a piacgazdaság által kínált lehetőségek figyelembe vételével az intézet csak a közvetlenül K+F feladatokat szolgáló erőforrásait tartotta meg intézeti körben, míg a kísérleti üzem önálló gazdálkodásra képes egységeiből kisvállalkozásokat hozott létre, illetve segítette azok megalakulását. Az intézet korábbi dolgozóiból alakult kisvállalkozások az intézettől bérelték a területet, illetve a létesítményeket de a HAKI K+F szerződésekkel is segítette az új vállalkozások megerősödését. A HAKI az évtizedek alatt létrehozott szakmai értékek, emberi kapcsolatok megőrzése érdekében határozta el az Akvapark Egyesület létrehozását, amelynek alapító tagjai a HAKI, illetve a szerkezetátalakítás során létrejött kisvállalkozások voltak. A HAKI mellett ezen kisvállalkozások alkotják ma is az Akvapark gerincét, de időközben további vállalkozások és magánszemélyek is csatlakoztak az egyesülethez.

Az elmúlt évtizedek alatt az Akvapark Egyesület bizonyította életképességét, hiszen az egyesület tagjai az intézettel szorosan együttműködve több hazai és nemzetközi projekt végrehajtásában működtek közre, de az Egyesület önállóan is hajtott végre projektet, amelyben a HAKI közreműködőként vett részt. Az Egyesület ugyanis pályázhat olyan nem kormányzati szervezetek (NGO-k) számára kiírt pályázatokra is, amire a HAKI nem, így az Akvapark és a HAKI együttműködése szélesíti a közös pályázati lehetőségeket. Az Akvapark, mint NGO be tudott kapcsolódni több EU által finanszírozott projektbe is (Aquaflow; Aquainnovation Network; Sustainaqua).

Az Akvapark működése a K+F projektek mellett hozzájárul ahhoz, hogy Szarvason a HAKI tevékenységéhez kapcsolódóan évtizedek alatt létrejött sajátságos komplex létesítmény komplexum, tevékenységi kör, szakmai és emberi kapcsolatrendszer ma is szolgálja a vízi erőforrások fenntartható hasznosítását a haltermelésben és az öntözéses gazdálkodásban.


A Közép és Kelet Európai Központok Hálózata (NACEE)

A hálózat formálisan a NACEE igazgatók első tanácskozásán (2004. november 21-24) alakult meg Szarvason, Magyarországon. Az alapító dokumentumot 13 közép- és kelet európai ország 23 intézményének és szervezetének képviselője, illetve a FAO képviselője írta alá. Az aláírók a NACEE szervezeti és működési rendjét is elfogadták.
A FAO 2006. június 7-én megfigyelői státuszt biztosított a NACEE résztvevőinek számára, illetve anyagilag is támogatta a NACEE rendezvényeit.
A jogi személyiség nélküli működés könnyű és rugalmas volt, azonban nem tette lehetővé projekt konzorciumokhoz csatlakozást, így projekt finanszírozáshoz jutást. A NACEE csak tagjai révén tudott részt venni projektekben, többnyire a kutatási eredmények elterjesztésében.
A fenti korlátok figyelembe vételével a NACEE igazgatói a 6. Igazgató Tanács Ülésen (Torun, Lengyelország, 2009. szeptember 15-17.) elhatározták, hogy a NACEE szervezetét jogi személyiségű szervezetté alakítják. Egy éves előkészítő munkát követően az alakuló közgyűlés megtartására Szarvason kerül sor 2010. december 2-án. Az egyesület hivatalos bejegyzésére 2011. január 26-án került sor.

Szervezet és működés

A hálózatot, illetve az egyesületet a Közép és Kelet Európai régióban az akvakultúra területén aktívan tevékenykedő intézmények és szervezetek, illetve magánszemélyek alkotják. A tagok megőrzik teljes önállóságukat és függetlenségüket. A napi működést egy a közgyűlés felügyelete alá tartozó Végrehajtó Bizottság koordinálja. Az aktuális működtetést a Ttitkárság végzi, amely Magyarországon, Szarvason van. A szakmai és pénzügyi tevékenységet egy Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A hálózat K+F tevékenységét egy Szakmai Tanácsadó Bizottság határozza meg és felügyeli.
Minden tag szervezet kijelöl egy összekötőt (lehetőleg angolul és oroszul beszélőt), aki a Titkársággal tartja a kapcsolatot. A hálózat kétnyelvű, a kommunikáció angolul és oroszul történik. A Titkárság közvetíti az infrmációt a tagok között, illetve tájékoztatást ad a tagok érdeklődésére számot tartó eseményekről az európai akvakultúra területéről. Az egyesület évente tart Közgyűlést rendszerint egy szakmai workshop-al összekapcsolva.
A NACEE nyitott az akvakultra Közép és Kelet Európai intézményei, szervezetei, termelői és termelő szervezeti, illetve szakértői számára. Új tagok felvételéről a Közgyűlés dönt. Az egyesületnek jelenleg 29 tagja van Közép és Kelet Európa 9 országából.

Agrár Vízgazdálkodási Innovációs Központ

Az Agrár Vízgazdálkodási Innovációs Központ tevékenységének bemutatása.ppt

A PHARE projekt keretében létrejött központ nem önálló jogi személy, hanem a HAKI szervezeti keretében működve látja el feladatát, amely elsősorban a víz hasznosításához kötődő gazdálkodók innovációs munkájának segítése. Az Innovációs Központ eredeti funkciójának megfelelően otthont ad az Akvapark több tagjának és technikai bázisa az Akvapark Egyesületnek is. Az Akvapark az Innovációs Központtal együttműködve elsősorban kisvállalkozások számára szervez továbbképzési programokat, szakmai fórumokat. Az Akvapark Egyesület, a HAKI és az Agrár Innovációs Központ sajátságos együttműködését mutatja be a mellékelt ábra. Az ábrából látható, hogy az Akvapark az Innovációs Központon keresztül tartja a kapcsolatot a HAKI-nak azon két szervezeti egységével, amelyek segítik a kisvállalkozások (beleértve az Akvapark tagokat is) innovációs munkáját, nevezetesen a Környezetanalitikai Laboratóriummal, amely kisvállalkozások számára végez akkreditált vízvizsgálatokat, illetve a Szaktanácsadási Osztállyal, amelyik fő feladata a tudományos eredmények hasznosításának elősegítése.

 Az Akvapark Egyesület és a HAKI Agrár Vízgazdálkodási Innovációs Központjának kapcsolatrendszere:

agrar_flow